73 Har växel förkommit och varder, i anledning av ansökan om dess dödande, offentlig stämning utfärdad på sätt därom är särskilt stadgat, vare utställaren pliktig att utfärda ny växel, såframt antaglig säkerhet ställes för vad han kan nödgas utgiva på grund av den förkomna växeln.
I fråga om växel, som lyder på betalning vid uppvisandet, skall vad i föregående moment är stadgat om protest för utebliven accept äga motsvarande tillämpning.
20 Indossament, som tecknas efter växelns förfallotid, äger enahanda verkan som dessförinnan tecknat indossament.
27 Har utställare av växel såsom betalningsort angivit annan ort än växelbetalarens boningsort men ej utsatt, hos vem betalningen skall å den andra orten erläggas, må växelbetalaren utsätta det vid godkännandet.Tiderna för växels uppvisande beräknas jämväl enligt regeln i föregående moment.Då underrättelse jämlikt föregående moment gives växelgäldenär, skall inom samma tid enahanda underrättelse meddelas den, som för honom ingått växelborgen.187 crack, split, burst brista spricka, spricka/spräcka om material.d.Isbn Herre, Johnny Karnell, Gunnar (1992).Innehåller växel anvisning å någon, som i nödfall gratis lokala sex i wessington springs south dakota skall acceptera eller inlösa växeln å betalningsorten, må innehavaren ej före förfallotiden göra återgångskrav gällande mot den, som tecknat anvisningen, eller mot efterföljande växelgäldenärer, med mindre växeln uppvisats för den, som anvisningen avser, och genom protest fastställts.Har utställaren i växel insatt orden "icke till order" eller annat motsvarande uttryck, kan växeln överlåtas allenast iden form och med den verkan, som i allmänhet gäller i fråga om fordrans överlåtelse.Har uppvisande till godkännande ej skett inom tid, som av utställaren föreskrivits, vare innehavaren förlustig återgångskrav såväl för uteblivet godkännande som för bristande betalning, med mindre det framgår av föreskriften, att utställaren haft för avsikt att fritaga sig endast från ansvarighet för godkännande.Egen växel, vars förfallotid ej är utsatt, anses betalbar vid uppvisandet.Betalning från tredje man (interventionsbetalning) 59 Växel må betalas av tredje man i varje fall då återgångskrav, vare sig vid eller före förfallotiden, tillkommer växelinnehavaren.668 mark märke, märka, stämpel 484 mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt) 670 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning) 73 market marknadsföra 338 marking märkning 880 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container 763 match passa, passa ihop med 561.Har växelborgesman infriat växel, inträde han i den rätt växeln medför mot den, för vilken borgen ingåtts, ävensom mot dem, som på grund av växeln äro ansvariga i förhållande till denne.Äre växelsumma utsatt flera gånger i bokstäver eller flera gånger i siffror, gälle, om beloppen äro olika, växeln endast för den minsta summan.Har han gjort förbehåll om att vara fri från ansvarighet för växelns betalning, vare det förbehåll utan verkan.95 Upphör att gälla genom lag (1981:812).Ibland åtföljda av dip (dip dip sauce) 345 due on the 31st of January förfaller den 31 januari 346 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden 122.g., for example.ex., till exempel 315 each,.Utstrukna indossament anses härvid såsom ej förefintliga.Med uttrycken "åtta dagar" eller "femton dagar" förstås icke en eller två veckor utan fulla åtta eller femton dagar.Alla andra åtgärder med avseende å växel, såsom uppvisande till godkännande och upptagande av protest, må likaledes vidtagas allenast å söckendag.558 waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla 553 waybill, W/B,.B fraktsedel 492 wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.) 289 weary slutkörd fysiskt eller psykiskt 557 weekday vardag 411 vehicle fordon 285 weigh väga (våg i allmänhet scales).8 Växel, som förfallit till betalning, ska inom två dygn presenteras för notarius publicus i den kommun där växeln är betalbar.


[L_RANDNUM-10-999]