Det gick upp ett ljus för mig att, om det i Yankeeland, hvarest den moderna liberalismen anses vara bäst förverkligad, går an att prygla odjur i menniskohamn, så måste det väl gå an att prygla dylika i Sverige.
Om ett helt litet indianskt barn, som ännu blott mottagit obestämda intryck och föreställningar, förflyttas till stadigvarande kulturinflytanden, ökas sannolikt betydligt utsigten för civilisationens seger.
Från Oakland förde oss en ångbåt öfver till den yngsta af Staternas större städer.
Jag har fått det intryck af henne, att mitt starka intresse för denne nu aflidne man varit henne en liten smula sex offender lista för maine besvärligt - just lika mycket, som hennes intresse för en del folk af den nämnda eliten, som godhetsfullt lemnat mig tillträde till sin krets.En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp.Om han en eller annan gång icke påstår sig härstamma från någon, som kom in med »Mayflower» - i hvilket skepp de första puritanerna kommo öfver - så vill han likväl alltid hellre härstamma från England eller Skottland än från något annat land.För närvarande är omkring en tredjedel af Staternas hela befolkning antingen född utom landet, eller härstammar från föräldrar, hvilka båda äro födda utom landet.Negerns starka fantasi men jemförelsevis svaga förstånd gör honom i hög grad vidskeplig.Det svenska språket blossar fak- Jag känner ett enormt stöd från skolan, både språkmässigt och kulturellt.I Yankeeland hör man emellanåt det påståendet, att man i Boston mest frågar efter hvad en person vet, i Philadelphia hvilka hans föräldrar voro, och i Newyork och Chicago huru mycket han eger.Han har ju varit så innerligen hygglig mot mig personligen; jag har sett så mycket af hans storartade utrustning på vuxna vänner i galena illinois hufvudets och hjertats vägnar, och kommit att hålla så mycket af honom.De gillar hockey och friluftsliv.Han hade dervid heller icke en tanke på en del omständigheter, som deremot stodo rätt klara för mig: att jag af naturen fått mera förstånd än han och haft tillfälle till mera förståndsodling än han.Dagen därpå antastades jag af en annan svensk, som varit länge i Amerika och der vunnit mycken sinnesnärvaro men intet annat, och som genast bad mig om ett litet lån på åtta hundra dollars.Men särdeles populär blir tysken lika litet hos Yankee Doodle som här i Sverige.I afseende på det intellektuela och i afseende på kunskaper har jag redan uttalat mig.En eller annan bland sök kvinna med höga klackar oss ser till och med nödvändigheten i en fjerran framtid för oss sjelfve af någon sorts politisk solidaritet med Tyskland.I min gröna ungdom såg jag en gång en dylik stå utanför Riddarhuset i Stockholm.Jag bortser i detta kapitel helt och hållet från den kinesiska invandringen i Förenta Staterna, från negrerna och från landets forna egare, indianerna.Han kan bli vältalig, då det gäller att framställa »ringar »trusts» och alla kapitalets och kapitalisters associationer såsom samhällsvådliga förbrytelser, de der monopolisera industrien, utesluta den helsosamma konkurrensen, onaturligt uppdrifva priserna, svälta ut de smärre sjelfständiga industri-idkarne och, värst af allt, minska tillfällena till arbetsförtjenst.K., is there anything in this country that you admire?» Jovisst fanns det saker i landet, medgaf jag, som trots den bristande utvecklingen af mitt venerationsorgan aftvingat mig beundran.Och af en framför mig liggande notis ser jag, att förlidet år (1901) invandrade under årets första fem månader 19,695 engelska och 2,978 skotska individer; samtidigt kommo 17,150 från Irland och 34,285 från hela det öfriga Europa.
Den ena tillhörde den vanliga, salfvelsefulla, fromma, feta villvaramenlösa typen.
[L_RANDNUM-10-999]